Πετρέλαιο – Βενζίνη – Νάφθα – Πετροχημικά 3

1.

Η νάφθα είναι προϊόν της κλασματικής απόσταξης του αργού πετρελαίου.
2.

Η νάφθα αποτελείται κυρίως από CH4 και ακόρεστους υδρογονάθρακες.
3.

Με πυρόλυση της νάφθας παράγεται βενζίνη.
4.

Από τη νάφθα παράγονται κατώτεροι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες και αρωματικοί υδρογονάνθρακες.
5.

Το αέριο νάφθας περιέχει σε μεγάλο ποσοστό αιθάνιο.
6.

Οι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη στην Πετροχημεία παράγονται κυρίως με πυρόλυση της νάφθας.
7.

Το αιθένιο και το 1,3-βουταδιένιο χρησιμοποιούνται ωε πρώτη ύλη στην Πετροχημική βιομηχανία.
8.

Όλοι οι υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη της Πετροχημείας είναι αέριοι.
9.

Η βενζίνη αποτελείται μόνο από ισομερείς υδρογονάνθρακες με μοριακό τύπο C8H18.
10.

Η βενζίνη λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου.
11.

Η ποιότητα της βενζίνης ως καυσίμου δεν μπορεί να μετρηθεί.
12.

Με την επεξεργασία ανώτερων κλασμάτων του πετρελαίου μπορούμε να πάρουμε βενζίνη.
13.

Η βενζίνη είναι τεχνητό καύσιμο.
14.

Το αργό πετρέλαιο αποτελείται:
15.

Η βενζίνη:
16.

Ο αριθμός οκτανίου:
17.

Τα πετροχημικά είναι:
18.

Το πετρέλαιο είναι υγρό ορυκτό καύσιμο.
19.

Το πετρέλαιο είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
20.

Τα  προϊόντα της διύλισης του πετρελαίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως καύσιμα.
21.

Η βενζίνη είναι ένα τεχνητό υγρό καύσιμο.
22.

Η πυρόλυση του πετρελαίου πραγματοποιείται με θέρμανση παρουσία αέρα και καταλυτών.
23.

Όταν δύο βενζίνες έχουν τον ίδιο αριθμό οκτανίου, τότε έχουν την ίδια χημική σύσταση και την ίδια ενεργειακή απόδοση κατά την καύση τους.
24.

Η νάφθα παράγεται  από το αργό πετρέλαιο με πυρόλυση.
25.

Πετροχημεία είναι ο κλάδος  της Βιομηχανικής Χημείας που ασχολείται με την παραγωγή καυσίμων.
26.

Ως πρώτην ύλη της Πετροχημείας χρησιμοποιούνται κυρίως οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες που περιέχουν λίγα άτομα άνθρακα στο μόριό τους.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/public/bio-che.gr/public_html/wp-content/themes/mycollege/single-multichoice.php on line 5627.

Το 2,2,4 – τριμεθυλοπεντάνιο έχει μεγαλύτερο αριθμό οκτανίου από το οκτάνιο.
Loading...