Ρυθμιστικά Διαλύματα 2

1.

Διάλυμα που περιέχει σε ίσες συγκεντρώσεις HCl και KCl είναι ρυθμιστικό.
2.

Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος – βάσης, κατά Bronsted – Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό;
3.

Αν αντιδράσει διάλυμα οξικού οξέος (CH3COOH) 0,1 Μ με περίσσεια διαλύ­ματος υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ) 0,1 Μ, το διάλυμα που σχηματίζεται εί­ναι ρυθμιστικό.
4.

Από τα παρακάτω ζεύγη ουσιών είναι ρυθμιστικό διάλυμα:
5.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθμιστικό διάλυμα;
6.

Όσο και αν αραιωθεί ένα ρυθμιστικό διάλυμα, το pH του παραμένει σταθερό.
7.

To pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος παραμένει αμετάβλητο αν προσθέσου­με οποιαδήποτε ποσότητα ισχυρού οξέος.
8.

Κατά την προσθήκη μικρής ποσότητας HCl σε ρυθμιστικό διάλυμα CH3COOH -CH3COOK το pH του διαλύματος δε μεταβάλλεται πρακτικά διότι:
9.

Κατά την αραίωση ενός ρυθμιστικού διαλύματος σε διπλάσιο τελικό όγκο, το pH του διαλύματος:
10.

Κατά την προσθήκη HCl σε διάλυμα ΝΗ3:
11.

Αν διαλυθεί 1mol CH3COOH και 1 mol NaOH σε νερό προκύπτει ρυθμιστικό διάλυμα.
12.

Διάλυμα C6H5OH 1M/ C6H5ONa  1M και διάλυμα C6H5OH 0,1M/C6H5ONa 0,1M έχουν την ίδια τιμή pH αν βρίσκονται σε ίδια θερμοκρασία.
13.

Διάλυμα που περιέχει Η2Σ 1Μ και KHS 0,1M διατηρεί σταθερό το pH του αν αραιωθεί σε δεκαπλάσιο τελικό όγκο.
14.

Αν αραιωθεί Κb (NH3)=10-4 σε θ=25οC, ένα διάλυμα που περιέχει NH3 και ΝΗ4Cl με ίσες συγκεντρώσεις, θα έχει πάντα pH=10 (σε σταθερή θ=25οC)
15.

Διάλυμα που προκύπτει από μερική εξουδετέρωση διαλύματος CH3NH2 από HCl χαρακτηρίζεται ως ρυθμιστικό διάλυμα.
16.

Διάλυμα περιέχει HCN 0,1Μ και KCN 1M και έχει pH=7. Από το δεδομένο αυτό προκύπτει ότι η σταθερά ιοντισμού του HCN είναι ίση με 10-6.
17.

Αν σε ρυθμιστικό διάλυμα ΝΗ3 / ΝΗ4Cl διαβιβάσουμε ποσότητα NaOH το pH του διαλύματος παραμένει πάντα πρακτικά σταθερό.
Loading...