Ρυθμιστικά διαλύματα

1.

Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι ρυθμιστικό;
2.

Ποιο από τα παρακάτω συζυγή ζεύγη οξέος-βάσης κατά Bronsted-Lowry μπορεί να αποτελέσει ρυθμιστικό διάλυμα στο νερό;
3.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα διατηρεί το pH του πρακτικά σταθερό με αραίωση σε διπλάσιο όγκο.
4.

H συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ σε ρυθμιστικό διάλυμα ΗΑ,Α- με σταθερά ιοντισμού του ΗΑ ίση με Κα δίνεται από τη σχέση:
5.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα δεν είναι ρυθμιστικό:
6.

Σε υδατικό διάλυμα που περιέχει 0,5mol HCOOH, για να σχηματισθεί ρυθμιστικό διάλυμα πρέπει να προσθέσουμε:
7.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα πρέπει να προσθέσουμε σε 2lt διαλύματος CH3COOH 1M, ώστε να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα.
8.

Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα όλα συγκέντρωσης 0,1 Μ και θερμοκρασίας 25° C.KbNH3=10-5

Δι: διάλυμα ΝΗ3            Δ2:διάλυμα    HCI

Δ3: διάλυμα NH4CI        Δ4:διάλυμα   ΝαΟΗ

Αν αναμείξουμε

  1. 1 lt διαλύματος Δ1  με 1 lt διαλύματος  Δ3
  2. 1 lt διαλύματος Δ1  με 2 lt διαλύματος  Δ2
  3. 2 lt διαλύματος Δ1  με 1 lt διαλύματος  Δ2
  4. 1 lt διαλύματος Δ3 με 1 lt διαλύματος  Δ4
  5. 2 lt διαλύματος Δ3  με 1 ltδιαλύματος  Δ4
  6. 1 lt διαλύματος Δ2  με 2 lt διαλύματος  Δ3

θα προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα στις περιπτώσεις:
9.

Η Κα του CH3COOH είναι 10-5. Για να παρασκευάσουμε ένα ρυθμιστικό διάλυμα με pΗ=5 με ανάμειξη διαλύματος CH3COOH 2Μ και ΝαΟΗ 2Μ, η αναλογία όγκων πρέπει να είναι αντίστοιχα:
10.

Κατά την προσθήκη μικρής  ποσότητας ΝαΟΗ σε ρυθμιστικό διάλυμα CH3COOH-CH3COONa, το pΗ του διαλύματος δεν μεταβάλλεται πρακτικά διότι:
11.

Κατά την αραίωση ενός ρυθμιστικού διαλύματος με ίσο όγκο νερού, το pΗ του διαλύματος:
12.

Ρυθμιστικό διάλυμα περιέχει CΗ3COOH 0,1Μ και CH3COONa 0,1 Μ. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θα ελαττωθεί το pH.
13.

Σε 1 lt καθενός από τα επόμενα διαλύματα προσθέτουμε 0,01 mol NaOH, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Σε ποιο διάλυμα θα παρατηρηθεί η μικρότερη μεταβολή pH.
14.

Ρυθμιστικό διάλυμα Δ1 που περιέχει ΗΑ 0,1Μ και ΝαΑ 0,1M έχει pH=5 στους 25° C. Η σταθερά Κα του ΗΑ στους 25° C είναι:
15.

Ρυθμιστικό διάλυμα Δ1 που περιέχει ΗΑ 0,1Μ και ΝαΑ 0,1M έχει pH=5 στους 25° C. Αν αραιώσουμε το διάλυμα Δ1 σε δεκαπλάσιο όγκο το διάλυμα που προκύπτει έχει pH:
16.

Ρυθμιστικό διάλυμα Δ1 που περιέχει ΗΑ 0,1Μ και ΝαΑ 0,1M έχει pH=5 στους 25° C. Σε  2lt του  διαλύματος   Δ1   προσθέτουμε  0,2mol  ΝαΟΗ. Το διάλυμα που προκύτττει στους 25° C έχει pH:
17.

Ένα ρυθμιστικό διάλυμα (Δ) περιέχει το ασθενές οξύ HF και το άλας του NaF. Μία ιδιότητα του ρυθμιστικού διαλύματος (Δ) είναι:
Loading...