Σταθερά χημικής ισορροπίας Kc

1.

Η σταθερά ισορροπίας μιας αμφίδρομης αντίδρασης εξαρτάται από:
2.

Για την ισορροπία:   Α(s) + 2Β(g)  → 2Γ(g)   η έκφραση για τη σταθερά Kc είναι:
3.

Αν στους θ °C, για την ισορροπία   Ν2(g) + 3Η2(g) ↔  2ΝΗ3(g)  ισχύει Kc = 20, τότε για την ισορροπία 

2ΝΗ3(g)  ↔ Ν2(g) + 3Η2(g)  στους θ °C, ισχύει:
4.

Η σταθερά ισορροπίας Kc της χημικής εξίσωσης 

  Ν2(g) + 3Η2(g)  ↔ 2ΝΗ3(g)   έχει μονάδες
5.

Για την ισορροπία  αΑ + βΒ ↔  γΓ + δΔ   η έκφραση της σταθεράς Kc είναι
6.

Ποια σχέση συνδέει τις σταθερές ισορροπίας, στην ίδια θερμοκρασία, των δύο επόμενων χημικών εξισώσεων;

Ν2(g) + Ο2(g)  ↔ 2ΝΟ(g),  Kc 

4ΝΟ(g)  ↔ 2Ν2(g) + 2Ο2(g),  K΄c

 
7.

Η σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης 

Α(s) + xΒ(g)  ↔ Γ(g) + Δ(g)  

είναι καθαρός αριθμός (δεν έχει μονάδες μέτρησης). Αυτό σημαίνει ότι:
8.

Σε ένα δοχείο εισάγονται ποσότητες SO2 και O2 και αποκαθίσταται η ισορροπία

        2SO2(g) + O2(g)  ↔ 2SO3(g),    ΔΗ = – 200 kJ   

Ποια από τις παρακάτω μεταβολές προκαλεί αύξηση τόσο στην απόδοση
όσο και στην τιμή της σταθεράς Kc;
9.

Μια αντίδραση έχει απόδοση περίπου 100%. Για τη σταθερά ισορροπίας Kc της αντίδρα­σης ισχύει:
10.

Δίνονται οι χημικές εξισώσεις, στους θ °C:

2ΝO2(g) + O2(g)  ↔ 2ΝO2(g),    Kc = 25  

ΝO2(g)  ↔ ΝO(g) +  O2(g),    K΄c

Η τιμή της σταθεράς K΄c στους θ °C είναι:
11.

Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 

C(s) + Η2O(g)  ↔ CO(g) + Η2(g),    ΔΗ > 0   

Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη αυξάνεται, αν ελαττώσουμε τη θερμοκρασία;
12.

Σε δοχείο σταθερού όγκου έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: 2ΝΟ(g)  ↔ N2(g) + O2(g), ΔΗ < 0   

Αν ελαττωθεί η θερμοκρασία του συστήματος, τότε:
13.

Σε δοχείο όγκου V L έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

CaCO3(s)    ↔     CaO(s)    +    CO2(g)

  x mol                  y mol          ω mol

Η σταθερά ισορροπίας Kc δίνεται από τη σχέση:
14.

Σε κενό δοχείο, στους θ °C, εισάγεται ποσότητα αερίου Α και αποκαθίσταται η ισορροπία:

Α(g)  ↔ Β(g)  με Kc = 1, στους θ °C.

Η απόδοση της αντίδρασης είναι:
15.

Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

Ν2Ο4(g)    ↔   2NO2(g)

   x M                  y M

Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, προσθέτουμε ποσότητα Ν2Ο4, οπότε στη νέα θέση ισορροπίας είναι [Ν2Ο4] = 2x M. Η συγκέντρωση του ΝΟ2 στη νέα θέση ισορροπίας είναι:
16.

Ποια  από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στην αντίδραση 

         Ν2(g) + 3Η2(g)  D  2ΝΗ3(g),    ΔΗ < 0    είναι σωστή;
Loading...