Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (Ασκήσεις)1

1.

32,4 g μεταλλικού Ag αντιδρούν πλήρως με αραιό διάλυμα ΗΝΟ3 συγκέντρωσης 0,8 Μ. Να υπολογίσετε: 

α) τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP

β) τον όγκο του διαλύματος ΗΝΟ3 που απαιτείται για την αντίδραση
2.

Ορισμένη ποσότητα Fe χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος διαλύεται πλήρως σε αραιό διάλυμα Η2SO4, οπότε ελευθερώνονται 4,48 L αερίου Α, μετρημένα σε συνθήκες STP. Το δεύτερο μέρος διαλύεται πλήρως σε πυκνό διάλυμα Η2SO4, οπότε ελευθερώνεται αέριο Β. Να υπολογίσετε: 

α) τη συνολική μάζα του Fe

β) τον όγκο του αερίου Β, μετρημένο σε συνθήκες STP
3.

Ποιος όγκος αραιού διαλύματος ΗΝΟ3 συγκέντρωσης 1 Μ απαιτείται για την πλήρη οξείδω­ση:  

α)    0,15 mol Cu;

β)    3 L διαλύματος Η2S συγκέντρωσης 0,1 Μ;

γ)     0,6 mol FeO;
4.

Ποιος όγκος όξινου διαλύματος KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ απαιτείται για την πλήρη οξεί­δω­ση: 

α) 14 g CO;

β) 200 mL διαλύματος FeSO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ;

γ) 4,48 L αερίου H2S, μετρημένα σε συνθήκες STP;
5.

Πόσα mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,1 Μ απαιτούνται για να οξειδώσουν πλήρως:

α) 30 mL διαλύματος ΚΙ 0,2 Μ παρουσία Η2SO4;

β) 300 mL διαλύματος FeCl2 0,5 Μ παρουσία HCl;
6.

400 mL διαλύματος NaI μπορούν να αποχρωματίσουν μέχρι 200 mL διαλύματος KMnO4 συ­γκέ­ντρωσης 0,1 Μ παρουσία H2SO4. Να υπολογίσετε: 

α) τη συγκέντρωση του διαλύματος NaI

β) πόσα mol αερίου Cl2 απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση 2 L του ίδιου διαλύματος NaI
7.

Σε μια κωνική φιάλη που περιέχει 40 mL διαλύματος FeSO4 (διάλυμα Δ1) προσθέτουμε στα­δια­κά πρότυπο διάλυμα K2Cr2O72) συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία Η2SO4. Για την πλήρη αντί­δραση απαιτούνται 20 mL διαλύματος Δ2.

Να βρείτε τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ1
8.

Σε μια κωνική φιάλη περιέχονται 100 mL διαλύματος NaCl (Δ1). Στο διάλυμα αυτό προσθέ­τουμε με την προχοΐδα διάλυμα KMnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία Η2SO4. Παρατηρούμε ότι όταν προσθέσουμε 40 mL διαλύματος KMnO4 σταματά ο αποχρωματισμός του διαλύ­ματος NaCl (Δ1).

α) τη συγκέντρωση του του διαλύματος NaCl (Δ1)

β) τον όγκο του αερίου Cl2 που παράγεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
9.

150 mL διαλύματος H2O2 απαιτούν για πλήρη αντίδραση 500 mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέ­ντρω­σης 0,1 M παρουσία Η2SO4

α) τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP

β) την % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος H2O2
10.

Υδατικό διάλυμα ΗΙ (διάλυμα Δ) έχει περιεκτικότητα 40% w/w και πυκνότητα 1,6 g/mL.

α) Πόσα mL διαλύματος KMnO4 συγκέντρωσης 0,2 Μ απαιτούνται για την πλήρη αντίδραση 80 mL του διαλύματος Δ;

β) Ποιος όγκος διαλύματος H2O2 περιεκτικότητας 10% w/v απαιτείται για την πλήρη αντίδραση 50 mL του διαλύματος Δ;
11.

6,4 g S κατεργάζονται με 200 mL πυκνού διαλύματος H2SO4 συγκέντρωσης 2,5 Μ.  

α) Ποιος όγκος αερίου ελευθερώνεται, μετρημένος σε συνθήκες STP;

β) Το αέριο αυτό αντιδρά πλήρως με την απαιτούμενη ποσότητα υδατικού διαλύματος Cl2 και το διάλυμα που προκύπτει εξουδετερώνεται πλήρως με υδατικό διάλυμα NaOH συγκέντρωσης 0,6 Μ. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος NaOH που απαιτείται
12.

Ορισμένη ποσότητα Cu διαλύεται πλήρως με πυκνό διάλυμα H2SO4 συγκέντρωσης 4 Μ. Το αέριο Α που ελευθερώνεται απαιτεί για πλήρη οξείδωση 400 mL όξινου διαλύματος ΚΜnΟ4 συγκέντρωσης 0,2 Μ. Να υπολογίσετε: 

α) τη μάζα του Cu που αντέδρασε

β) τον όγκο του πυκνού διαλύματος H2SO4 που απαιτείται
13.

Πόσα mL διαλύματος FeSΟ4 συγκέντρωσης 0,2Μ μπορούν να οξειδωθούν πλήρως παρουσία H2SO4 από 500 mL διαλύματος ΚΜnΟ4 περιεκτικότητας 23,8 mg/mL σε ιόντα ΜnΟ4;
14.

Ένα όξινο διάλυμα Cr2O7  (Δ1) έχει συγκέντρωση σε ιόντα Cr2O72– 0,05 Μ. Πόσα mL του διαλύματος Δ1 απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση 300 mL ενός διαλύματος Δ2 που περιέχει ιόντα Fe2+ με συγκέντρωση 0,1 Μ;
15.

Σε 150 mL διαλύματος ΚΜnΟ4 συγκέντρωσης 0,2 Μ προστίθενται 400 mL διαλύματος HCl συγκέντρωσης 0,5 Μ

α) Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα ΚΜnΟ4.

β) Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
16.

Σε 400 mL αραιού διαλύματος H2SO4 συγκέντρωσης 0,5 Μ προσθέτουμε 5,6 g Fe, οπότε ελευ­θε­ρώνεται αέριο και προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπολογίσετε:

α) τον όγκο του αερίου, μετρημένο σε συνθήκες STP

β) τον μέγιστο όγκο ενός όξινου διαλύματος ΚΜnΟ4 συγκέντρωσης 0,1 Μ που μπορεί να αποχρωματιστεί από το διάλυμα Δ
17.

Σε 400 mL όξινου διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,25 Μ προσθέτουμε 200 mL διαλύ­μα­τος Η2Ο2 περιεκτικότητας 8,5% w/v.

α) Να εξετάσετε αν θα μεταβληθεί το χρώμα του διαλύματος του K2Cr2Ο7.

β) Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
18.

Σε 300 mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,1 Μ, το οποίο είναι οξινισμένο με HCl, προ­σθέτουμε 150 mL διαλύματος FeCl2 συγκέντρωσης 0,4 Μ, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1. Να βρείτε:

α) το χρώμα του διαλύματος Δ1

β) τον ελάχιστο αριθμό mol SnCl2 που πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ1 για να μεταβληθεί το χρώμα του διαλύματος
19.

3,2 g S αντιδρούν με περίσσεια πυκνού-θερμού διαλύματος H2SO4. Το αέριο Α που ελευ­θε­ρώ­νεται διαβιβάζεται σε 300 mL όξινου διαλύματος ΚΜnΟ4 συγκέντρωσης 0,5 Μ.

α)Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου Α, μετρημένο σε συνθήκες STP.

β)Να εξετάσετε αν αποχρωματίστηκε το διάλυμα ΚΜnΟ4
20.

Σε 400 mL διαλύματος ΚΜnΟ4 συγκέντρωσης 0,1 Μ, οξινισμένου με H2SO4, προσθέτουμε 50 mL διαλύματος Η2Ο2 περιεκτικότητας 3,4% w/v, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ.

α) Να εξετάσετε αν θα αποχρωματιστεί το διάλυμα ΚΜnΟ4.

β) Πόσα mL διαλύματος FeSO4 συγκέντρωσης 0,2 Μ πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ για να μεταβληθεί το χρώμα του
Loading...