Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (Ασκήσεις)2

1.

20 g ακάθαρτου Cu διαλύονται πλήρως με πυκνό διάλυμα H2SO4 συγκέντρωσης 3 Μ, οπότε ελευθερώνονται 6,72 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπολογίσετε:

α) την % w/w καθαρότητα του δείγματος Cu

β) τον όγκο του διαλύματος H2SO4 που απαιτείται για την αντίδραση.

Οι προσμίξεις του δείγματος δεν αντιδρούν με το H2SO4
2.

8 g δείγματος θείου απαιτούν για πλήρη οξείδωση 200 mL πυκνού διαλύματος ΗΝΟ3, το οποίο έχει περιεκτικότητα 31,5% w/w και πυκνότητα ίση με 1,2g/mL. Να υπολογίσετε:  

α) την % w/w καθαρότητα του δείγματος θείου

β) τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP.

Οι προσμίξεις του δείγματος δεν αντιδρούν με το ΗΝΟ3
3.

2,1 g δείγματος Fe κατεργάζονται με περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 672 mL αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP και προκύπτει διάλυμα Δ.

α) Ποια είναι η % w/w καθαρότητα του δείγματος Fe; Οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς.

β) Το διάλυμα Δ αντιδρά με διάλυμα K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία HCl και με­τα­βάλλει το χρώμα του από πορτοκαλί σε πράσινο. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος δια­λύ­ματος K2Cr2O7 που μπορεί να αντιδράσει;
4.

15 g ενός δείγματος ακάθαρτου Ζη αντιδρούν με περίσσεια πυκνού διαλύματος H2SO4. Το αέριο που ελευθερώνεται αντιδρά πλήρως με διάλυμα H2S συγκέντρωσης 0,1 Μ, οπότε σχηματίζονται 19,2 g κίτρινου στερεού. Να υπολογίσετε:

α) τον όγκο του διαλύματος H2S που καταναλώθηκε.

β) την % w/w καθαρότητα του δείγματος Ζn.

Οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς
5.

Σε 400 mL υδατικού διαλύματος HCl συγκέντρωσης 1 Μ (διάλυμα Δ1) προστίθενται 6,5 g Zn, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:

Zn(s) + 2H+(aq) → Zn2+(aq) + H2(g)

Το διάλυμα που προκύπτει μετά την αντίδραση έχει όγκο 400 mL (διάλυμα Δ2). Να υπολο­γίσετε:  

α) τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP

β) τον αριθμό των ηλεκτρονίων που μεταφέρθηκαν από το αναγωγικό στο οξειδωτικό

γ) τις συγκεντρώσεις των ιόντων Ζn2+, Η+ και Cl στο διάλυμα Δ2

δ) τη μεταβολή της μάζας του διαλύματος Δ1 μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης
6.

Σε 500 mL διαλύματος AgNO3 βυθίζεται ένα έλασμα από Ζn, που έχει μάζα 6 g. Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα η μάζα του ελάσματος βρέθηκε ίση με 6,755 g. Να υπολογίσετε:  

α) τη μάζα του Ag που επικάθεται στο έλασμα

β) τη συγκέντρωση των ιόντων Ζn2+ στο τελικό διάλυμα

γ) τον αριθμό των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται από το αναγωγικό στο οξειδωτικό
7.

25,7 g ενός ομογενούς κράματος Cu και Ζn κατεργάζονται με περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 4,48 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP.  

α) Να βρείτε τη σύσταση (σε g) του κράματος.

β) Διπλάσια ποσότητα του ίδιου κράματος διαλύεται πλήρως σε πυκνό διάλυμα ΗΝΟ3. Ποιος όγκος αερίου ελευθερώνεται, μετρημένος σε συνθήκες STP;
8.

Ένα κράμα Ag και Ζn, μάζας 35,7 g, διαλύεται πλήρως σε αραιό διάλυμα ΗΝΟ3 συγκέντρωσης 0,5 Μ. Από την αντίδραση αυτή ελευθερώνονται 5,6 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπολογίσετε:  

α) τη σύσταση (σε mol) του κράματος

β) τον όγκο του διαλύματος ΗΝΟ3 που απαιτείται για τη διάλυση του κράματος
9.

Κράμα Cu και Ag, μάζας 23,5 g, αντιδρά πλήρως με πυκνό διάλυμα HNO3 συγκέντρωσης 4 Μ, οπότε ελευθερώνονται 11,2 L αερίου ΝΟ2, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπολογίσετε:

α) τη σύσταση (σε mol) του κράματος

β) τον όγκο του διαλύματος ΗΝΟ3 που απαιτείται για την πλήρη διάλυση του κράματος
10.

Ορισμένη ποσότητα ομογενούς κράματος Cu και Ζn χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μέρος διαλύεται σε περίσσεια πυκνού-θερμού διαλύματος H2SO4, οπότε ελευθερώνονται 8,96 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Το δεύτερο μέρος του κράματος αντιδρά με περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπολογίσετε τη σύσταση (σε mol) του κράματος
Loading...