Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (Ασκήσεις) 3

1.

Ποσότητα 8 g ενός ομογενούς κράματος Fe και Mg αντιδρά πλήρως με διάλυμα HCl, οπότε ελευθερώνονται 2,46 L αερίου, μετρημένα σε πίεση 2 atm και θερμοκρασία 27 °C.  

α) Να βρείτε τη σύσταση (σε g) του κράματος

β) Τριπλάσια ποσότητα από το ίδιο κράμα αντιδρά πλήρως με αραιό διάλυμα ΗΝΟ3. Να υπολογίσετε τον όγκο του αερίου που παράγεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
2.

Ένα μείγμα C και S, που έχει μάζα 5,6 g, κατεργάζεται με περίσσεια πυκνού-θερμού διαλύ­μα­τος H2SO4. Το αέριο προϊόν της αντίδρασης μετά την απομάκρυνση των υδρατμών κατα­λαμ­βάνει όγκο 20,16 L, μετρημένο σε συνθήκες STP, και διαβιβάζεται σε περίσσεια διαλύματος ΚΟΗ. Να υπολογίσετε:  

α) τη σύσταση του αρχικού μείγματος

β) την αύξηση της μάζας του διαλύματος ΚΟΗ μετά τη διαβίβαση του αερίου
3.

18,6 g ενός κράματος Fe και Ζn διαλύονται πλήρως σε αραιό διάλυμα H2SO4, οπότε ελευ­θε­ρώ­νονται 6,72 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, και προκύπτει διάλυμα Δ. Να υπο­λο­γί­σετε:  

α) τη σύσταση (σε g) του κράματος

β) τον μέγιστο όγκο ενός όξινου διαλύματος ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ που μπορεί να αποχρωματίσει το διάλυμα Δ
4.

Ένα ομογενές κράμα Cu και Fe, που έχει μάζα 17,55 g, κατεργάζεται με περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 4,48 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP

α)    Να υπολογίσετε τη σύσταση του κράματος.

β)    Ίση ποσότητα του κράματος διαλύεται πλήρως σε πυκνό-θερμό διάλυμα H2SO4. Το αέριο που ελευθερώνεται αποχρωματίζει όξινο διάλυμα ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,2 Μ. Ποιος είναι ο μέγιστος όγκος του διαλύματος ΚΜnO4 που μπορεί να αποχρωματιστεί;
5.

Ένα κράμα Sn και Fe, που έχει μάζα 3,5 g, διαλύεται σε περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 896mL αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, και προκύπτει διάλυμα Α

α) Να υπολογίσετε τη σύσταση του κράματος.

β) Το διάλυμα Α οξειδώνεται πλήρως με διάλυμα K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε τον όγκο του διαλύματος K2Cr2O7 που απαιτείται
6.

Ένα ομογενές μείγμα Fe και FeO, που έχει μάζα 12 g, διαλύεται πλήρως σε αραιό διάλυμα H2SO4, οπότε ελευθερώνονται 3,36 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, και προκύπτει διά­λυ­μα Δ

α) Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του μείγματος.

β) Το διάλυμα Δ που προκύπτει αντιδρά πλήρως με διάλυμα ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,2 Μ πα­ρουσία H2SO4. Να υπολογίσετε τον μέγιστο όγκο του διαλύματος ΚΜnO4 που μπορεί να αποχρωματιστεί.

γ) Ίση ποσότητα από το αρχικό μείγμα αντιδρά πλήρως με πυκνό-θερμό διάλυμα H2SO4. Να υπο­λογίσετε τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
7.

Ένα μέταλλο Μ εμφανίζεται στις ενώσεις του με αριθμό οξείδωσης + 2. Ποσότητα 13 g από το μέταλλο Μ διαλύεται πλήρως σε διάλυμα HCl συγκέντρωσης 2 Μ, οπότε ελευθερώνονται 4,48 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να βρείτε:

α) τη σχετική ατομική μάζα του Μ

β) τον όγκο του διαλύματος HCl που απαιτείται για την αντίδραση
8.

Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης + 2 και + 4. Ποσότητα 23,8 g από το μέταλλο Μ δια­λύε­ται πλήρως με διάλυμα HCl, οπότε ελευθερώνεται αέριο Α. Το διάλυμα που προκύπτει μετά την αντίδραση απαιτεί για την πλήρη οξείδωση του άλατος 200 mL διαλύματος ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,4 Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε:  

α) τη σχετική ατομική μάζα του μετάλλου

β) τον όγκο του αερίου Α, μετρημένο σε συνθήκες STP
9.

Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης + 2 και +3. Ποσότητα 5,6 g από το μέταλλο Μ δια­λύε­ται σε περίσσεια διαλύματος HCl, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου, μετρημένα σε συν­θήκες STP. Για την πλήρη οξείδωση του άλατος που προκύπτει καταναλώθηκαν 100 mL δια­λύματος K2Cr2O7 παρουσία HCl. Να υπολογίσετε:  

α) τη σχετική ατομική μάζα του Μ

β) τον αριθμό των ηλεκτρονίων που αποβάλλει κατά την οξείδωσή της η παραπάνω ποσό­τη­τα του μετάλλου Μ

γ) τη συγκέντρωση του διαλύματος K2Cr2O7
10.

Ένα μέταλλο Μ έχει ατομικό αριθμό Ζ = 12 και είναι περισσότερο αναγωγικό από το Η2.  

α) Ποιος είναι ο αριθμός οξείδωσης του μετάλλου Μ στις ενώσεις του;

β) 4,8 g από το μέταλλο Μ διαλύονται πλήρως σε HCl, οπότε ελευθερώνονται 4,48 L αε­ρίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Ποια είναι η σχετική ατομική μάζα του μετάλλου Μ;

γ) 8 g κράματος που αποτελείται από τα μέταλλα Μ και Fe διαλύονται πλήρως σε αραιό διά­λυμα H2SO4. Το διάλυμα που προκύπτει μπορεί να αποχρωματίσει μέχρι 200 mL δια­λύ­ματος ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία H2SO4. Να βρείτε τη σύσταση (σε mol) του κράματος
11.

Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμό οξείδωσης στις ενώσεις του + 2. Ποσότητα από το μέταλλο Μ ίση με 3,25 g διαλύεται πλήρως σε πυκνό-θερμό διάλυμα H2SO4. Το αέριο που ελευθερώνεται απαι­τεί για πλήρη αντίδραση 200 mL διαλύματος Βr2 περιεκτικότητας 4% w/v, οπότε προ­κύ­πτει διάλυμα Δ όγκου 200 mL. Να υπολογίσετε:  

α) τη σχετική ατομική μάζα του μετάλλου Μ

β) τον όγκο διαλύματος NaOH συγκέντρωσης 0,2 Μ που απαιτείται για την πλήρη εξου­δε­τέ­ρω­ση 100 mL του διαλύματος Δ
12.

0,3 mol μετάλλου Μ οξειδώνονται πλήρως με αραιό διάλυμα HNO3 συγκέντρωσης 0,2 Μ, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπολογίσετε:  

α) τον αριθμό οξείδωσης του μετάλλου Μ στο νιτρικό άλας που παράγεται

β) τον όγκο του διαλύματος ΗΝO3 που απαιτείται για την αντίδραση
13.

0,15 mol μετάλλου Μ αντιδρούν πλήρως με 500 mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία HCl, οπότε σχηματίζεται μία μόνο χλωριούχος ένωση του μετάλλου. Ποιος είναι ο αριθμός οξείδωσης του μετάλλου Μ στην ένωση αυτή;
14.

0,2 mol μετάλλου Μ απαιτούν για πλήρη οξείδωση 400 mL διαλύματος ΚΜnO4 συγκέντρω­σης 0,2 Μ παρουσία H2SO4, οπότε σχηματίζεται ένα μόνο θειικό άλας του μετάλλου. Να υπο­λο­γίσετε τον αριθμό οξείδωσης του μετάλλου Μ στο άλας που σχηματίζεται
15.

Ένα μέταλλο Μ έχει σχετική ατομική μάζα 24 και εμφανίζεται στις ενώσεις του με αριθμό οξεί­δωσης x. Ποσότητα 7,2 g από το μέταλλο Μ διαλύεται πλήρως σε πυκνό-θερμό διάλυμα H2SO4 συγκέντρωσης 3 Μ, οπότε ελευθερώνονται 6,72 L αερίου SO2, μετρημένα σε συνθήκες STP.  

α) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης x του μετάλλου στο θειικό άλας που σχημα­τί­ζε­ται.

β) Να υπολογίσετε τον όγκο διαλύματος H2SO4 που απαιτείται για την αντίδραση.

γ) Τριπλάσια ποσότητα από το μέταλλο Μ διαλύεται πλήρως σε αραιό διάλυμα H2SO4. Να υπο­λογίσετε τον όγκο του αερίου που ελευθερώνεται, μετρημένο σε συνθήκες STP
16.

Μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης x και y, όπου x < y. Ποσότητα 0,1 mol από το μέταλλο Μ διαλύεται πλήρως σε αραιό διάλυμα H2SO4, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου, με­τρη­μένα σε συνθήκες STP. Ποσότητα 0,1 mol του μετάλλου Μ, όταν διαλυθεί πλήρως σε πυκνό-θερμό διάλυμα H2SO4, ελευθερώνει 3,36 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Να υπο­λο­γί­σε­τε τους αριθμούς οξείδωσης x και y
17.

Μέταλλο Μ εμφανίζεται στις ενώσεις του με αριθμούς οξείδωσης + 2 και + 3. Ποσότητα ίση με 3,6 g από το οξείδιο ΜΟ διαλύεται πλήρως σε HCl. Το διάλυμα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση του άλατος 200 mL διαλύματος ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,05 Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε τη σχετική ατομική μάζα του μετάλλου Μ
18.

Ένα μέταλλο Μ έχει σχετική ατομική μάζα Αr = 119 και αριθμούς οξείδωσης + 2 και x, όπου x > 2. Ποσότητα από το μέταλλο ίση με 3,57 g διαλύεται πλήρως σε HCl, οπότε ελευθερώνεται αέριο Α και προκύπτει διάλυμα Β. Για την πλήρη οξείδωση του διαλύματος Β απαιτούνται 200 mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης 0,05 Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε:  

α) τον όγκο του αερίου Α, μετρημένο σε συνθήκες STP

β) τον αριθμό οξείδωσης x του μετάλλου
19.

 Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης x και y, όπου x < y. Ποσότητα 0,1 mol από το μέ­ταλ­λο Μ διαλύεται πλήρως σε περίσσεια HCl, οπότε ελευθερώνονται 2,24 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP. Το διάλυμα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση του άλατος 200 mL διαλύματος ΚΜnO4 συγκέντρωσης 0,1 Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης x και y
20.

Ένα μέταλλο Μ έχει αριθμούς οξείδωσης + 2 και x, όπου x > 2. Ποσότητα 14 g από το μέταλλο Μ διαλύεται πλήρως σε διάλυμα HCl, οπότε ελευθερώνονται 5,6 L αερίου, μετρημένα σε συνθήκες STP, και προκύπτει διάλυμα Δ όγκου 500 mL. Για την πλήρη οξείδωση 100 mL του διαλύματος Δ απαιτούνται 50 mL διαλύματος K2Cr2O7 συγκέντρωσης  Μ παρουσία HCl. Να υπολογίσετε:

α) τη σχετική ατομική μάζα του Μ

β) τον αριθμό οξείδωσης x
Loading...