Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί στις αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

1.

Στις χημικές ουσίες ΝΟ2, Ν2, ΗΝΟ3 και ΝΗ4Cl ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου είναι αντίστοιχα:
2.

Ποια από τις επόμενες αντιδράσεις δεν είναι οξειδοαναγωγική;
3.

Σε ποια από τις επόμενες χημικές αντιδράσεις το SO2 δρα ως αναγωγικό;
4.

Για τη χημική αντίδραση: C + 2F2 ® CF4, είναι σωστή η εξής πρόταση:
5.

Ποια από τις επόμενες χημικές ουσίες δεν μπορεί να ανάγει το όξινο διάλυμα διχρωμι­κού καλίου (K2Cr2O7)
6.

Το φθόριο εμφανίζεται με αριθμό οξείδωσης – 1
7.

Ο αριθμός οξείδωσης του οξυγόνου στις χημικές ουσίες O3, CO2, H2O2 και OF2 είναι αντί­στοιχα
8.

Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις το υδρογόνο δρα ως οξειδωτικό;
9.

Σε κάθε αντίδραση οξειδοαναγωγής το χημικό στοιχείο το οποίο ανάγεται
10.

Για τη χημική αντίδραση: Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O, είναι σωστή η εξής πρόταση
11.

Από τις χημικές ουσίες CO2, CH4, CH2O, CH2Cl2 και CHCl3 ο άνθρακας έχει αριθμό οξεί­δωσης μηδέν στις
12.

Ο αριθμός οξείδωσης ενός μονοατομικού ιόντος είναι ίσος με
13.

Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις το H2S συμπεριφέρεται ως οξειδωτικό
14.

Ποια από τις επόμενες ουσίες δεν μπορεί να αποχρωματίσει το όξινο διάλυμα KMnO4;
15.

Η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του άνθρακα (1) στην επόμενη μετατροπή:

CH3 – C1H2OH   →   CH3 – C1OOH          είναι:
Loading...