Το ατομικό πρότυπο του Bohr (1)

1.

Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται φωτόνιο;
2.

Πόση ενέργεια απαιτείται για τη διέγερση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση στην τροχιά με n=4;
3.

Ποια από τις επόμενες μεταβάσεις στο άτομο του υδρογόνου απαιτεί μεγαλύτερο ποσό ενέργειας;
4.

Σε ποια από τις επόμενες μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου η ακτινοβολία που εκπέμπεται έχει μικρότερο μήκος κύματος;
5.

Το φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου:
6.

Η παραμονή του ηλεκτρονίου του υδρογόνου στη διεγερμένη κατάσταση διαρκεί περίπου:
7.

H ενέργεια που απαιτείται για τον ιοντισμό 1 mol ατόμων υδρογόνου που βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
8.

Κατά τις μεταπτώσεις L→K και Ν→Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπονται ακτινοβολίες με συχνότητες f1 και f2 αντίστοιχα. Για τις συχνότητες f1 και fισχύει:
9.

Κατά τις μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου Εx → E2 και E2 → Ε1 εκπέμπονται φωτόνια με συχνότητες f και f΄=4f αντίστοιχα. Ποιος είναι ο κύριος κβαντικός αριθμός της ενεργειακής στάθμης Εx ;
10.

Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου απορροφάται φωτόνιο με μεγαλύτερο μήκος κύματος;
11.

Η ενέργεια που απαιτείται για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση στη δεύτερη διεγερμένη κατάσταση είναι:
12.

Κατά τις μεταπτώσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου N→L και L→K εκπέμπονται φωτόνια με συχνότητες f1 και f2 και μήκη κύματος λ1 και λ2 αντίστοιχα. Ποια από τις επόμενες σχέσεις είναι σωστή;
13.

Το τροχιακό με κβαντικούς αριθμούς (4, 1, -1) είναι το:

 

 
14.

Το πλήθος των τροχιακών των στιβάδων L και Μ είναι αντίστοιχα:
15.

Το σύνολο των κβαντικών αριθμών n=5, l=3 και ml=0 περιγράφει:
16.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων σε ένα άτομο που έχουν n=4 και ml=+1 είναι:
17.

Τα τροχιακά 3s και 3p σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο:
18.

Ποιο από τα επόμενα ατομικά τροχιακά ενός πολυηλεκτρονιακού ατόμου έχει μεγαλύτερη ενέργεια;
19.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αντιστοιχεί σε διεγερμένη κατάσταση ατόμου;
20.

Η δομή του ιόντος 28Νi2+ στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
21.

Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές ατόμων στη θεμελιώδη κατάσταση αντιστοιχεί σε χημικό στοιχείο του τομέα s;
22.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και σύμπλοκα ιόντα;
23.

Η επόμενη περίοδος του Π.Π περιλαμβάνει 
24.

Ποιο είναι το στοιχείο μετάπτωσης που έχει τον μικρότερο ατομικό αριθμό;
25.

Τα άτομα των χημικών στοιχείων της 13ης ομάδας του Π.Π στη θεμελιώδη κατάσταση έχουν ηλεκτρονιακή δομή στην εξωτερική στιβάδα:
26.

Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει περισσότερο βασικό οξείδιο;
Loading...