Το ατομικό πρότυπο του Bohr (2)

1.

Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, η ακτινοβολία εκπέμπεται ή απορροφάται κατά στοιχειώδεις ποσότητες.
2.

Η εξίσωση E=hf δίνει την ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
3.

Η σταθερά h του Planck είναι ίση με 6,63·10-34 J.
4.

Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, η ενέργεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι κβαντισμένη.
5.

Φωτόνιο με μήκος κύματος 700nm μεταφέρει μεγαλύτερη ενέργεια από φωτόνιο με μήκος κύματος 500nm.
6.

Η ενέργεια της πράσινης ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση E=h.c/λ, όπου λ=486nm είναι το μήκος κύματος της πράσινης ακτινοβολίας.
7.

Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Planck, η ακτινοβολία εκπέμπεται όχι με συνεχή τρόπο.
8.

Φωτόνιο ονομάζεται το κβάντο του φωτός ή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας γενικότερα.
9.

Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι ανάλογη με τη συχνότητά του.
10.

Η κβαντική θεωρία έρχεται σε αντίθεση με την κυματική φύση του φωτός.
11.

Συνδυάζει την ιδέα του πλανητικού προτύπου του Rutherford με την κβαντική θεωρία.
12.

Το ηλεκτρόνιο κινείται σε κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα.
13.

Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά έχει καθορισμένη ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι κβαντισμένη.
14.

Το ηλεκτρόνιο έχει ελάχιστη ενέργεια όταν βρίσκεται στην ενεργειακή στάθμη με n=1.
15.

Για την ενέργεια του ηλεκτρονίου στις τροχιές με n=1 και n=4 ισχύει Ε41/4.
16.

Όσο αυξάνεται η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού n, το ηλεκτρόνιο απομακρύνεται από τον πυρήνα, οπότε αυξάνεται και η ενέργεια του ηλεκτρονίου.
17.

Όταν ο κύριος κβαντικός αριθμός n διπλασιάζεται, η ενέργεια του ηλεκτρονίου υποδιπλασιάζεται.
18.

Όταν το ηλεκτρόνιο κινείται σε μια επιτρεπόμενη τροχιά, εκπέμπει ακτινοβολία.
19.

Η διαφορά ενέργειας ΔΕ ανάμεσα σε δύο διαδοχικές στιβάδες του ατόμου του υδρογόνου είναι σταθερή.
20.

Το πρότυπο του Bohr ερμηνεύει τα γραμμικά φάσματα εκπομπής στο άτομο του υδρογόνου και σε όλα τα πολυηλεκτρονιακά άτομα.
Loading...