Το ατομικό πρότυπο του Bohr (3)

1.

Το φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου περιέχει ορισμένα μόνο μήκη κύματος, δηλαδή είναι γραμμικό
2.

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου μπορεί να πάρει όλες τις τιμές μεταξύ -2,18·10-18J και μηδέν.
3.

Το ηλεκτρόνιο σε μια ενεργειακή στάθμη μπορεί να έχει ενέργεια -2,18·10-19J.

 
4.

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπει ή απορροφά ακτινοβολία μόνο όταν αλλάζει ενεργειακή στάθμη.
5.

Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου μπορεί να απορροφήσει οποιοδήποτε ποσό ενέργειας.
6.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από την τροχιά n=3 στην τροχιά με n=1 εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ορισμένης συχνότητας.
7.

Κατά τη μετάπτωση Μ→Κ του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου εκπέμπεται ακτινοβολία μικρότερου μήκους κύματος σε σχέση με αυτή που εκπέμπεται κατά τη μετάπτωση Μ→L.
8.

Κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από την τροχιά με n=3 στην τροχιά με n=1 εκπέμπεται φωτόνιο μεγαλύτερης συχνότητας απ’ ό,τι κατά τη μετάπτωσή του από την τροχιά με n=6 στην τροχιά με n=2.
9.

Η πρώτη διεγερμένη κατάσταση στο άτομο του υδρογόνου αντιστοιχεί στην ενεργειακή στάθμη με n=2.
10.

Για να διεγερθεί το άτομο του υδρογόνου από τη θεμελιώδη κατάσταση, μπορεί να απορροφήσει φωτόνια με ορισμένες μόνο συχνότητες.
11.

Η ενέργεια που απαιτείται για τον ιοντισμό ενός ατόμου υδρογόνου όταν αυτό βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση είναι Ε=2,18·10-18J.
12.

Χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να ιοντιστεί ένα διεγερμένο άτομο υδρογόνου απ’ ό,τι όταν το άτομο αυτό είναι στη θεμελιώδη κατάσταση.
13.

Το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση. Η ενέργεια διέγερσης του ατόμου είναι μικρότερη από την ενέργεια ιοντισμού του.
14.

Όταν το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης, το ηλεκτρόνιό του είναι κατά μέσο όρο πιο μακριά από τον πυρήνα απ’ ό,τι είναι όταν το άτομο βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση.
15.

Κάθε φασματική γραμμή στο φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου αντιστοιχεί σε μετάπτωση του ηλεκτρονίου προς την ίδια ενεργειακή στάθμη.
16.

Το ατομικό φάσμα εκπομπής είναι χαρακτηριστικό για το κάθε χημικό στοιχείο.
Loading...