Το γενετικό υλικό

1.

Πόσα από τα παρακάτω νουκλεοτίδια θα μπορούσαν να είναι ριβονουκλεοτίδια;
2.

Στην εικόνα συμβαίνει μετασχηματισμός
3.

Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό έγινε με τη παρακάτω διαδικασία
4.

Το πέμπτο νουκλεοτίδιο θα συνδεθεί με 
5.

Οι πρωτεϊνες που φαίνονται στην εικόνα κωδικοποιούνται από 
6.

Στην εικόνα φαίνονται
7.

Το παρακάτω κύτταρο βρίσκεται στο στάδιο της 
8.

Αν στο παρακάτω οργανίδιο κάποιο ένζυμο είναι μη λειτουργικό τότε
9.

Το σύνολο του γενετικού υλικού του παρακάτω κυττάρου θα μεταδοθεί στην επόμενη γενιά.
10.

Για τη δημιουργία της παρακάτω εικόνας θα πρέπει οποσδήποτε
Loading...