Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί 1

1.

Η τιμή του αζιμουθιακού κβαντικού αριθμού σχετίζεται:
2.

Η τιμή του μαγνητικού κβαντικού αριθμού σχετίζεται:
3.

Η τιμή του κύριου κβαντικού αριθμού σχετίζεται:
4.

Κάθε ατομικό τροχιακό καταλαμβάνεται:
5.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν:
6.

Για τον καθορισμό του μεγέθους και του σχήματος ενός ατομικού τροχιακού πρέπει να γνωρίζουμε:
7.

Ατομικό τροχιακό είναι:
8.

Για τον καθορισμό του μεγέθους του σχήματος και του προσανατολισμού ενός ατομικού τροχιακού πρέπει να γνωρίζουμε:
9.

O αριθμός των τροχιακών d σε μία στιβάδα είναι:
10.

Η υποστιβάδα 2p αποτελείται από:
11.

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που υπάρχουν στην υποστιβάδα 3d ενός ατόμου είναι:
12.

Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών αντιστοιχεί σε ηλεκτρόνιο που ανήκει σε d τροχιακό της στιβάδας Μ η:
13.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί μα υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν n=3 είναι:
14.

Ο συνδυασμός των τιμών n=2   l=1   ml=0 προσδιορίζει:
15.

Ο συνδυασμός των τιμών n=3  l=2 προσδιορίζει:
16.

Ο συνδυασμός n=2  l=1   ml=0  ms=+1/2 προσδιορίζει:
17.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών n=4  ms=+1/2 είναι:
18.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών n=3l =2ms=+1/2 είναι:
19.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών n=3 ml=0 είναι:
20.

Ο αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών n=2  l=3 ml=-2  ms=+1/2 είναι:
21.

Ο αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν συνδυασμό των τιμών n=3 l=1 ml=-2  ms=+1/2 είναι:
22.

Ο αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών l=1  ms=+1/2 είναι:
23.

Ο αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν τον συνδυασμό των τιμών  l=2 ml=0 είναι:
Loading...