Τροχιακά-Κβαντικοί αριθμοί 2

1.

Η ενέργεια οποιουδήποτε ηλεκτρονίου δίνεται από τη σχέση: Ε=-2,18.10-18/n2.
2.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bohr όταν ο κύριος κβαντικός αριθμός n του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου διπλασιάζεται η αριθμητική τιμή της ενέργειας του ηλεκτρονίου υποδιπλασιάζεται.
3.

Κατά τη μετάπτωση  του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου από τη στιβάδα Μ στη στιβάδα Κ εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μιας μόνο συχνότητας.
4.

Κάθε ηλεκτρονιακό νέφος βρίσκεται σε κάποιο τροχιακό και αντίστροφα κάθε τροχιακό περιέχει ηλεκτρονιακό νέφος.
5.

Το πλήθος των υποστιβάδων s σε ένα άτομο είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των υποστιβάδων  p.
6.

Με τον όρο ηλεκτρονιακό νέφος εννοούμε ένα πλήθος ηλεκτρονίων που κινούνται σε ένα χώρο.
7.

Οι έννοιες ηλεκτρονιακό νέφος και τροχιακό είναι ταυτόσημες.
8.

Δεν είναι δυνατό ένα τροχιακό d να έχει ml=-3.
9.

Ένα ατομικό τροχιακό είναι ο χώρος όπου υπάρχει ένα ηλεκτρόνιο.
10.

Δεν υπάρχει ατομικό τροχιακό που να έχει ίδιους και τους τρεις κβαντικούς αριθμούς που το προσδιορίζουν.
11.

Όλα τα τροχιακά p έχουν το ίδιο μέγεθος.
12.

Το πλήθος των τροχιακών που περιλαμβάνει η υποστιβάδα 5p είναι μεγαλύτερο από το πλήθος των τροχιακών που περιλαμβάνει η 2p.
13.

Τα τροχιακά 3s και 5s έχουν το ίδιο σχήμα αλλά διαφορετικό μέγεθος.
14.

Όλα τα τροχιακά 3p έχουν τον ίδιο προσανατολισμό.
15.

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι κβαντισμένη ποσότητα.
16.

Το πλήθος των τροχιακών που περιλαμβάνει η στιβάδα Ν είναι τετραπλάσιο από το πλήθος των τροχιακών που περιλαμβάνει η στιβάδα L.
17.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να περιέχει η υποστιβάδα 5f είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό ηλεκτρονίων  που μπορεί να περιέχει η υποστιβάδα 4f.
18.

Όλα τα ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν ίδιους τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθμούς.
19.

Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από ένα έως πέντε ατομικά τροχιακά ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που βρίσκονται σε αυτή.
20.

Ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να υπάρχουν σε ένα άτομο και να έχουν l=2 είναι δέκα.
Loading...