Υδατικά διαλύματα αλάτων Σ-Λ

1.

Αν αραιωθεί ένα υδατικό διάλυμα CH3COONa το pΗ θα ελαττωθεί, ενώ αν αραιωθεί ένα υδατικό διάλυμα                 CH3COONH4 το pΗ θα παραμείνει σταθερό KaCH3COOH = KbNH3=10-5.
2.

Υδατικό διάλυμα άλατος NH4CN είναι όξινο. Τότε ισχύει KαHCN>KbNH3.
3.

Υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΑ(Δ1) και υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΒ (Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερμοκρασία. Αν Κα(ΗΑ)>Κα(ΗΒ) τότε pΗΝαΑ<pΗΝαΒ.
4.

To NaHSΟ4 σε υδατικό διάλυμα στους 25° C, έχει pΗ<7, διότι το H2SO4 είναι ισχυρό οξύ στο πρώτο στάδιο ιοντισμού του.
5.

Δίνονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα αλάτων σε θερμοκρασία 25° C της ίδιας συγκέντρωσης.

Δ1: CaCl2                 Δ2: CH3COOK            Δ3:ΝΗ4Cl                     Δ4: CH3COONH4       Δ5: NaCN        Δ6: NH4CN           Στους 25° C: KaCH3COOH=10-5, KbNH3=10-5, KaHCN=10-10.

Τα διαλύματα Δ1 και Δ4 έχουν pΗ=7 σε θ= 25° C.
6.

Αν αναμείξουμε ίσους όγκους διαλύματος HCl 0,1Μ και διαλύματος ΝαΟΗ προκύπτει ουδέτερο διάλυμα, ενώ αν αναμείξουμε ίσους όγκους διαλύματος HF 0,1Μ και διαλύματος ΝαΟΗ 0,1Μ προκύπτει βασικό διάλυμα.

 
7.

Υδατικό διάλυμα (Δ1) του οξέος ΗΑ 0,6%w/V έχει pΗ=3 στους 25° C. Είναι σωστό ή λάθος ότι το pΗ υδατικού διαλύματος (Δ2) του άλατος του οξέος ΝαΑ συγκέντρωσης 0,1Μ είναι 9 στους 25° C. Δίνεται: ΜrΗΑ=60, ΑrΗ=1, ArNa=23.
8.

Δύο υδατικά διαλύματα που έχουν τον ιδιο όγκο και την ίδια θερμοκρασία 25° C περιέχουν:

Δ1: HCI με pΗ=2            Δ2: HF με pΗ=2

Τα διαλύματα Δ1 και Δ2 απαιτούν τον ίδιο αριθμό mol ΝαΟΗ για πλήρη εξουδετέρωση ενώ τα διαλύματα που προκύπτουν μετά την εξουδετέρωση έχουν το ίδιο pΗ.
9.

Αν αναμίξουμε ίσους όγκους υδατικών δ/των ΝΗ3 0,2Μ και HCl 0,2Μ θα προκύψει όξινο διάλυμα, ενώ αν προσθέσουμε Ζn σε διάλυμα HCl 0,2Μ το pΗ του διαλύματος θα αυξηθεί.
Loading...