Υδατικά διαλύματα αλάτων 1

1.

Ποιο από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα στους 25° C έχει τη μεγαλύτερη τιμή pΗ.
2.

Σε ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα που έχουν θερμοκρασία 25° C, η [Η3O+] από τον αυτοϊονισμό του Η2O είναι 10-12 Μ
3.

To pH διαλύματος CH3COONa 0,01 Μ στους 25° C είναι δυνατό να είναι:
4.

Ουδέτερο είναι το υδατικό διάλυμα του:
5.

Αν εξουδετερώσουμε διάλυμα ΝΗ3 με διάλυμα  HCI προκύπτει διάλυμα για  το pH του οποίου ισχύει:
6.

Υδατικό διάλυμα HCOONH4 έχει pΗ=6,5 στους  25° C. Για τις σταθερές ιοντισμού Κα, Kb, των ΝΗ4+ και HCOO- αντίστοιχα ισχύει:
7.

Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται το pH υδατικού διαλύματος.
8.

Ένα διάλυμα Δ1 της μονοπρωτικής βάσης Β συγκέντρωσης 0,01 Μ έχει pΗ = 12 σε θ=25°C. Από τα δεδομένα προκύπτει.
9.

Ένα διάλυμα Δ1 της μονοπρωτικής βάσης Β συγκέντρωσης 0,01 Μ έχει pΗ = 12 σε θ=25°C. Διάλυμα άλατος BHCI 0,01 Μ έχει pH:
10.

Ένα διάλυμα Δ1 της μονοπρωτικής βάσης Β συγκέντρωσης 0,01 Μ έχει pΗ = 12 σε θ=25°C. Διάλυμα άλατος ΒΗ+Ν02-είναι :
11.

Τα παρακάτω υδατικά διαλύματα έχουν την ίδια συγκέντρωση c και θερμοκρασία 25°C.

Δ1: HCIΟ4 Δ2:ΗΟΟΟΗ Δ3:ΝΗ3 Δ4:ΝaCI Δ5:NaOH Δ6:H2SΟ4 Δ7:Ca(OH)2 Δ8:NH4CI.

Για το pH των διαλυμάτων αυτών ισχύει:

Δίνονται KaHCOOH=10-4 και KbNH3=10-5
12.

Ποιο από τα επόμενα υδατικά διαλύματα που έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερμοκρασία έχει μεγαλύτερη τιμή pH.
13.

Υδατικό διάλυμα NH4CN έχει στους 25° C

Δίνονται: Kb(NH3)=10-5 Ka(HCN)=10-9 Kw=10-14
14.

Υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΑ(Δι) και υδατικό διάλυμα άλατος ΝαΒ(Δ2) έχουν την ίδια συγκέντρωση και την ίδια θερμοκρασία. Αν το διάλυμα Δι έχει μεγαλύτερο pH από το Δ2 τότε για τις σταθερές ιοντισμού των ασθενών οξέωνHA, ΗΒ ισχύει:
15.

Το pΗ υδατικού διαλύματος HF θα αυξηθεί με προσθήκη:

(Με την προσθήκη στερεού ή αερίου Δν=0)
16.

Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ προσθέτουμε αέριο HCI, χωρίς να μεταβληθούν ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος. Ποιο από τα επόμενα μεγέθη αυξάνεται.
17.

Ποια από τις παρακάτω χημικές ουσίες θα προκαλέσει αύξηση του βαθμού ιοντισμού του HCOOH αν προστεθεί σε υδατικό διάλυμα αυτού, σε σταθερή θερμοκρασία.

Η προσθήκη στερεού ή αερίου δεν μεταβάλλει τον όγκο του διαλύματος.
18.

Σε υδατικό διάλυμα ασθενούς βάσης Β προσθέτουμε στερεό ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος και η θερμοκρασία του διαλύματος. Ποιο από τα παρακάτω μεγέθη αυξάνεται;
19.

Το ρΗ διαλύματος HCOOH 0,1Μ αυξάνεται, όταν προστεθεί:
20.

Όταν μικρή ποσότητα ισχυρού οξέος (π.χ. HCI) προστεθεί σε υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ, σε σταθερή θερμοκρασία και χωρίς μεταβολή όγκου, ο βαθμός ιοντισμού του ασθενούς οξέος.
Loading...