Χημική Ισορροπία – Απόδοση αντίδρασης

1.

Μια αντίδραση είναι αμφίδρομη όταν:
2.

Μια αντίδραση είναι μονόδρομη όταν:
3.

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας της αντίδρασης:

        Α(g) + Β(g)  ↔ Γ(g)   ισχύει υποχρεωτικά:
4.

Σε μια ομογενή χημική ισορροπία:
5.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ορισμένες ποσότητες Η2 και Ι2 και αποκαθίσταται η ισορροπία:

        Η2(g) + Ι2(g) ↔  2ΗΙ(g)
6.

Μια αμφίδρομη αντίδραση έχει απόδοση 60%. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές
7.

Όταν μια αντίδραση έχει απόδοση 98%, σημαίνει ότι η αντίδραση αυτή είναι σχεδόν μο­νό­δρομη
8.

Η απόδοση μιας αντίδρασης σε ορισμένη θερμοκρασία είναι σταθερή
9.

Όταν η απόδοση μιας αμφίδρομης αντίδρασης προσεγγίζει το μηδέν, η χημική ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τ’ αριστερά
10.

Όταν ο βαθμός διάσπασης μιας ουσίας είναι 0,5, σημαίνει ότι η απόδοση της αντίδρασης διάσπασης της ουσίας είναι 50%
11.

Σε μια αμφίδρομη αντίδραση το αντιδρών που βρίσκεται σε έλλειμμα καταναλώνεται πλήρως
12.

Στην αντίδραση: Ν2(g) + 3Η2(g) ↔  2ΝΗ3(g)  το ποσοστό που αντιδρά από το Ν2 είναι 30%. Άρα η απόδοση της αντίδρασης είναι 30%.
13.

Για την αντίδραση: Α(g) + Β(g)  ↔ 2Γ(g)  σε ορισμένες συνθήκες, η απόδοση είναι ελάχιστη αν το αρχικό μείγμα των Α και Β είναι ισομοριακό
14.

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας της αντίδρασης
Α(g) + Β(g)  ↔ 2Γ(g)  ισχύει υποχρεωτικά
15.

Σε δοχείο εισάγονται ισομοριακές ποσότητες από τα αέρια Α και Β, οπότε πραγματοποι­εί­ται η αντίδραση:  

Α(g) + 3Β(g)  ↔ 2Γ(g) 

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ισχύει υποχρεωτικά:
16.

Σε δοχείο που περιέχει Ο2 εισάγεται ίση ποσότητα ΝΟ2 και αποκαθίσταται η ισορροπία:  

2ΝΟ(g) + Ο2(g)  ↔ 2ΝΟ2(g) 

Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει οπωσδήποτε στην κατάσταση ισορροπίας;
17.

Σε δοχείο εισάγονται ισομοριακές ποσότητες SΟ2 και Ο2 και αποκαθίσταται η ισορροπία:

2SΟ2(g) + Ο2(g)  ↔ 2SΟ3(g) 

Για την αντίδραση αυτή ισχύει ότι:
18.

Σ’ ένα δοχείο που περιέχει x mol H2 προστίθενται x mol Hl και αποκαθίσταται η ισορροπία:

2HI(g) ↔  H2(g) + I2(g) 

Στην κατάσταση ισορροπίας μπορεί να ισχύει:
19.

Σε κενό δοχείο εισάγονται 4 mol N2 και 6 mol H2, τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

Ν2(g) + 3Η2(g)  ↔ 2ΝΗ3(g) 

Στην κατάσταση ισορροπίας βρέθηκε ότι υπάρχει 1 mol ΝΗ3. Η απόδοση της αντίδρασης στις συνθήκες αυτές είναι:
20.

Σε κενό δοχείο αναμειγνύονται ισομοριακές ποσότητες Η2 και Ι2, οπότε σχηματίζεται ΗΙ με απόδοση 50%, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

Η2(g) + Ι2(g)  ↔ 2ΗΙ(g) 

Αν οι αρχικές ποσότητες Η2 και Ι2 δεν είναι ισομοριακές, στην ίδια θερμοκρασία, η απόδοση της αντίδρασης θα είναι:
21.

Σε κενό δοχείο αναμειγνύονται ποσότητες από τα αέρια Α και Β και αποκαθίσταται η ισορροπία:

Α(g) + Β(g)  ↔ Γ(g) 

Το ποσοστό που αντέδρασε από το Α είναι 50%, ενώ το ποσοστό που αντέδρασε από το Β είναι 30%. Η απόδοση της αντίδρασης είναι:
22.

Σε δοχείο αναμειγνύονται ισομοριακές ποσότητες SΟ2 και Ο2 και αποκαθίσταται η ισορροπία:

2SΟ2(g) + Ο2(g)  ↔ 2SΟ3(g) 

Αν το μείγμα ισορροπίας περιέχει ίσο αριθμό moles και από τα τρία συστατικά του, η απόδοση της αντίδρασης είναι:
23.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 1 mol N2 και 2 mol O2 στους θ °C. Η πίεση στο δοχείο είναι 20 atm. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + Ο2(g)  ↔ 2ΝΟ(g) 

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ο αριθμός moles του ΝΟ είναι:
24.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 1 mol N2 και 2 mol O2 στους θ °C. Η πίεση στο δοχείο είναι 20 atm. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + Ο2(g)  ↔ 2ΝΟ(g) 

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας ο συνολικός αριθμός moles των αερίων είναι:
25.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 1 mol N2 και 2 mol O2 στους θ °C. Η πίεση στο δοχείο είναι 20 atm. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + Ο2(g)  ↔ 2ΝΟ(g) 

Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας η ολική πίεση στο δοχείο είναι:
26.

Σε κλειστό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ισομοριακές ποσότητες Ν2 και Η2 και θερμαί­νο­νται σε σταθερή θερμοκρασία θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + 3Η2(g)  ↔ 2ΝΗ3(g)
Loading...