Χημική Ισορροπία – Απόδοση αντίδρασης ( Ασκήσεις) 2

1.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ποσότητες από τα αέρια Α και Β, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(g) + B(g)  ↔ 2Γ(g)

Το αέριο μείγμα ισορροπίας περιέχει ισομοριακές ποσότητες από τα τρία συστατικά.

 Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης και τον βαθμό μετατροπής του Α και του Β.
2.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται ορισμένες ποσότητες Η2 και Ι2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

H2(g) + I2(g) ↔  2HI(g)

Το ποσοστό μετατροπής του Η2 σε προϊόν είναι 50%, ενώ το ποσοστό μετατροπής του Ι2 είναι 60%. Να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) την αναλογία mol των συστατικών του μείγματος ισορροπίας
3.

Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία εισάγεται ορισμένη ποσότητα ΝΟ2 και διασπάται, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

2NΟ2(g)  D  2NΟ(g) + Ο2(g)

Αν η πίεση του μείγματος ισορροπίας είναι 25% μεγαλύτερη από την αρχική πίεση στο δοχείο, να υπολογίσετε:

α) τον βαθμό διάσπασης του ΝΟ2

β) την αναλογία mol των συστατικών του μείγματος ισορροπίας
4.

Σε δοχείο σταθερού όγκου αναμειγνύονται 4 mol Ν2 και 8 mol Η2. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία αποκαθίσταται η ισορροπία:

N2(g) + 3H2(g)  ↔ 2NH3(g)

Το αέριο μείγμα ισορροπίας περιέχει 20% v/v ΝΗ3 και ασκεί πίεση 20 atm. Να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) την πίεση του μείγματος στην αρχική κατάσταση

γ) τις μερικές πιέσεις των αερίων στο μείγμα ισορροπίας
5.

Σε δοχείο σταθερού όγκου 20 L, που περιέχει 60 g C, εισάγονται 89,6 L αερίου CO2 μετρημένα σε συνθήκες STP. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία στους θ °C, αποκαθίσταται η ισορροπία: 

C(s) + CΟ2(g)  ↔ 2CΟ(g)

Στην κατάσταση ισορροπίας η συγκέντρωση του CΟ2 είναι 0,05 Μ.

α) Να υπολογίσετε τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας και την απόδοση της αντίδρασης.

 
6.

Σε δοχείο σταθερού όγκου 5 L και σε θερμοκρασία 727 °C εισάγεται ορισμένη ποσότητα στερεού CaCΟ3, το οποίο διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

CaCΟ3(s) ↔  CaO(s) + CΟ2(g)

Στην κατάσταση ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 39 g στερεού, ενώ το αέριο ασκεί πίεση 4,1 atm. Να υπολογίσετε:

α) την αρχική ποσότητα του CaCΟ3

β) την απόδοση της αντίδρασης
7.

Σ’ ένα δοχείο σταθερού όγκου, στους 227 °C, εισάγεται ποσότητα ΝΟ2 και διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

2NΟ2(g)  ↔ 2NΟ(g) + Ο2(g)

 Αν το αέριο μείγμα ισορροπίας έχει πυκνότητα 2,3 g/L και ασκεί πίεση 2,46 atm, να υπολογίσετε:

α) τον βαθμό διάσπασης του ΝΟ2

β) τις μερικές πιέσεις των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας
8.

Υδατικό διάλυμα ουσίας Α έχει συγκέντρωση 0,5 Μ. Σε 2 L του διαλύματος αυτού διαλύονται 0,6 mol ουσίας Β χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. Μετά την πάροδο 5 min από την έναρξη της αντίδρασης αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(aq) + B(aq)  ↔ 2Γ(aq)

 Στην κατάσταση ισορροπίας οι συγκεντρώσεις των ουσιών Α και Β είναι ίσες. Να υπολογίσετε:

α) τις συγκεντρώσεις των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας,

β) την απόδοση της αντίδρασης,

γ) τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης από την έναρξή της μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία
9.

Σε δοχείο σταθερού όγκου που περιέχει 4 mol SΟ2 εισάγουμε x mol Ο2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

2SΟ2(g) + Ο2(g)  ↔ 2SΟ3(g)

Η απόδοση της αντίδρασης είναι 50% και το αέριο  μείγμα ισορροπίας περιέχει ισομοριακές ποσότητες SΟ2 και Ο2. Να υπολογίσετε τον αριθμό moles x του Ο2 που εισάγονται αρχικά στο δοχείο
10.

Σε δοχείο σταθερού όγκου 8 L που περιέχει 2 mol αερίου Α εισάγεται ορισμένη ποσότητα αερίου Β. Το μείγμα θερμαίνεται σε σταθερή θερμοκρασία 127 °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

A(g) + B(g)  ↔ Γ(g)

Η απόδοση της αντίδρασης είναι 75% και το αέριο μείγμα ισορροπίας ασκεί πίεση 12,3 atm. Να υπολογίσετε:

α) την ποσότητα του αερίου Β που εισάγεται αρχικά στο δοχείο

β) τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας
11.

 Ένα υδατικό διάλυμα περιέχει την ουσία Β με συγκέντρωση 0,2 Μ. Στο διάλυμα αυτό προστίθεται ορισμένη ποσότητα από την ουσία Α η οποία διασπάται και αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(aq)  ↔ B(aq) + 2Γ(aq)

Το μείγμα ισορροπίας περιέχει τα τρία συστατικά του με ίσες συγκεντρώσεις.

α) Να υπολογίσετε τις συγκεντρώσεις των συστατικών του μείγματος ισορροπίας.

β) Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης.

γ) Να σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων την καμπύλη αντίδρασης για καθένα από τα συστατικά του μείγματος ισορροπίας. Με την προσθήκη της ουσίας Α δε μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος
12.

Αναμειγνύουμε 400 mL υδατικού διαλύματος Δ1 ουσίας Α συγκέντρωσης 0,5 Μ με 100 mL υδατικού διαλύματος Δ2 ουσίας Β συγκέντρωσης 1 Μ. Κατά την ανάμειξη των διαλυμάτων πραγματοποιείται η αντίδραση:

A(aq) + B(aq)  ↔ Γ(aq)

Η κατάσταση ισορροπίας αποκαθίσταται 3 min μετά την έναρξη της αντίδρασης. Αν η συγκέντρωση της ουσίας Β στο μείγμα ισορροπίας είναι [Β] = 0,05 Μ, να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) τις συγκεντρώσεις των ουσιών Α και Γ στο μείγμα ισορροπίας

γ) τη μέση ταχύτητα της αντίδρασης από την έναρξή της μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία.
13.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου V = 10 L εισάγονται x mol Ν2 και y mol Η2. Το μείγμα θερμαίνεται σε σταθερή θερμοκρασία και αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + 3H2(g)  ↔ 2ΝΗ3(g)

 Στο αέριο μείγμα ισορροπίας ισχύει ότι [Ν2] = [ΝΗ3] και [Η2] = 0,2 Μ. Η κατάσταση ισορροπίας αποκαθίσταται 100 s μετά την έναρξη της αντίδρασης και η μέση ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστημα αυτό είναι 2×10–3 Μ×s–1. Να υπολογίσετε:

α) τις αρχικές ποσότητες x mol και y mol του Ν2 και του Η2,

β) την απόδοση της αντίδρασης και τον βαθμό μετατροπής του Ν2 και του Η2 σε ΝΗ3
Loading...