Χημική Ισορροπία – Απόδοση αντίδρασης ( Ασκήσεις) 1

1.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 4 mol Α και 3 mol Β και αποκαθίσταται η ισορροπία:

A(g) + 2B(g) ↔  3Γ(g)

Στην κατάσταση ισορροπίας η συγκέντρωση του Γ είναι ίση με 0,3 Μ. Ποια είναι η απόδοση της αντίδρασης;
2.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγουμε 12 mol HCl και 8 mol Ο2, οπότε αποκαθίσταται η χημική ισορροπία:

4HCl(g) + O2(g) ↔  2Cl2(g) + 2H2O(g)

To μείγμα ισορροπίας περιέχει ισομοριακές ποσότητες Cl2 και HCl. Να υπολογίσετε:

α)    τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας

β)    τον βαθμό μετατροπής του HCl και του O2

γ)     την απόδοση της αντίδρασης.
3.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 20 L εισάγονται 5 mol SO2 και 3 mol O2. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία στους 227 °C, αποκαθίσταται η  ισορροπία:

2SO2(g) + O2(g)  ↔ 2SO3(g)

Στην κατάσταση ισορροπίας περιέχονται στο δοχείο 320 g SO3. Να υπολογίσετε:

α)    τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας και την απόδοση της αντίδρασης

β)    το ποσοστό του SO2 και του O2 που αντέδρασε

γ)     την ολική πίεση του μείγματος ισορροπίας.
4.

Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία 0 °C αναμειγνύονται 4 mol Ν2 και 8 mol Η2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

N2(g) + 3H2(g)  ↔ 2NH3(g)

Αν η απόδοση της αντίδρασης είναι 75%, να υπολογίσετε:

α) τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας

β) το ποσοστό μετατροπής του Ν2 και του Η2 σε ΝΗ3

γ) τον λόγο των πιέσεων στο δοχείο στην αρχική κατάσταση και στη θέση ισορροπίας.
5.

6 mol ουσίας Α και 4 mol ουσίας Β διαλύονται στο νερό, οπότε προκύπτει διάλυμα όγκου 10 L. Στο διάλυμα αυτό αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(aq) + B(aq)  ↔ 2Γ(aq)

Στο μείγμα ισορροπίας οι συγκεντρώσεις των συστατικών Α και Β είναι ίσες. Να υπολογίσετε την απόδοση της αντίδρασης.
6.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται αέριο μείγμα Ν2 και Η2 με αναλογία mol 1 : 2 αντίστοιχα. Το μείγμα θερμαίνεται σε σταθερή θερμοκρασία και αποκαθίσταται η ισορροπία:

N2(g) + 3H2(g)  ↔ 2NH3(g)

Στην κατάσταση ισορροπίας το αέριο μείγμα περιέχει ισομοριακές ποσότητες Ν2 και Η2. Να βρείτε:

α) τον βαθμό μετατροπής του Ν2 και του Η2

β) την απόδοση της αντίδρασης

γ) τον λόγο των πιέσεων στην αρχική κατάσταση και στη θέση ισορροπίας.
7.

Αέριο μείγμα που περιέχει CO και Η2 με αναλογία mol 1 : 4 αντίστοιχα, θερμαίνεται σε κλειστό δοχείο, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

CO(g) + 2H2(g)  D  CH3OH(g)

Στο μείγμα ισορροπίας ο αριθμός moles της CH3OH είναι τετραπλάσιος από τον αριθμό moles του CO. Να υπολογίσετε:

α) τον βαθμό μετατροπής του CO και του Η2

β) την απόδοση της αντίδρασης
8.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 8 L εισάγουμε 5 mol PCl5(g) και θερμαίνουμε στους 227 °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

PCl5(g)  ↔ PCl3(g) + Cl2(g)

Η απόδοση της αντίδρασης είναι 60%. Να υπολογίσετε στην κατάσταση ισορροπίας:

α) τη σύσταση (σε mol) του μείγματος στο δοχείο

β) τις συγκεντρώσεις των αερίων

γ) την ολική πίεση του μείγματος και τη μερική πίεση του PCl5
9.

         Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 5 L εισάγονται 3 mol αερίου Α. Το δοχείο θερμαίνεται στους 227 °C, οπότε πραγματοποιείται η αντίδραση:

A(g)  ↔ B(g) + Γ(g)

Αν το αέριο μείγμα ισορροπίας ασκεί πίεση 41 atm, να υπολογίσετε:

α) τον βαθμό διάσπασης του αερίου Α

β) τις συγκεντρώσεις των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας

γ) τις μερικές πιέσεις των αερίων στην ισορροπία
10.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 20 L εισάγονται 5 mol Α και 4mol Β. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία στους 127 °C, αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(g) + B(g) ↔ 2Γ(g)

Η απόδοση της αντίδρασης στις συνθήκες αυτές είναι 40%.

α) Να υπολογίσετε τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας.

β) Να σχεδιάσετε σε κοινό σύστημα αξόνων την καμπύλη αντίδρασης για τις ουσίες Α, Β και Γ.

γ) Ποια είναι η ολική πίεση στην κατάσταση ισορροπίας;
11.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 10 L εισάγονται 4 mol SO3 και θερμαίνονται στους 227 °C, οπότε το SO3 διασπάται και αποκαθίσταται η ισορροπία:

2SΟ3(g)  ↔ 2SΟ2(g) + Ο2(g)

Το αέριο μείγμα ισορροπίας ασκεί πίεση 20,5 atm.

α) Να υπολογίσετε τον βαθμό διάσπασης του SO3.

β) Να σχεδιάσετε την καμπύλη αντίδρασης για καθένα από τα συστατικά της αντίδρασης.

γ) Να υπολογίσετε τις μερικές πιέσεις των αερίων στην ισορροπία
12.

Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου εισάγονται 4 mol Ν2 και 9 mol Η2, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

N2(g) + 3H2(g)  ↔ 2NH3(g)

Αν η ολική πίεση του μείγματος ισορροπίας είναι 20 atm και η μερική πίεση της ΝΗ3 είναι 6 atm, να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) τον βαθμό μετατροπής του Ν2 και του Η2.

γ) τη μερική πίεση του Ν2 και του Η2 στο αέριο μείγμα ισορροπίας
13.

Αέριο μείγμα, που περιέχει 4 mol Α και 5 mol Β, εισάγεται σε δοχείο σταθερού όγκου, στους θ °C, και ασκεί πίεση 18 atm. Όταν αποκατασταθεί η ισορροπία:

2A(g) + B(g)  ↔ 2Γ(g)

η πίεση στο δοχείο είναι ίση με 15 atm, στους θ °C. Να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) τον βαθμό μετατροπής του Α και του Β

γ) τη μερική πίεση του Γ στην ισορροπία
14.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγουμε 32 g Η2 και 112 g N2. Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία, αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2(g) + 3H2(g)  ↔ 2NH3(g)

Η πίεση του μείγματος ισορροπίας είναι 20% μικρότερη από την αρχική πίεση στο δοχείο. Να υπολογίσετε:

α) τη σύσταση (σε mol) του μείγματος ισορροπίας

β) την απόδοση της αντίδρασης και τον βαθμό μετατροπής του Ν2 και του Η2
15.

Σε δοχείο σταθερού όγκου εισάγεται ποσότητα αερίου CO2 στους 427 °C, το οποίο ασκεί πίεση 10 atm. Αν το δοχείο θερμανθεί στους 1127 °C, το CO2 διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:

2CO2(g)  ↔ 2CO(g) + O2(g)

Το αέριο μείγμα ισορροπίας ασκεί πίεση 22,5 atm. Να υπολογίσετε:

α) την απόδοση της αντίδρασης

β) τις μερικές πιέσεις των αερίων στην κατάσταση ισορροπίας
Loading...