Χημική κινητική – Ταχύτητα αντίδρασης

1.

Ποια από τις επόμενες προτάσεις που αναφέρονται στη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης είναι λανθασμένη;
2.

Σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων
3.

Για τη χημική αντίδραση:   Α(g) + Β(g) → Γ(g) + Δ(g),  ΔΗ = 30 kJ   είναι Εa = 50 kJ/mol.
Η χημική αντίδραση:  Γ(g) + Δ(g) → Α(g) + Β(g)   έχει ενέργεια ενεργοποίησης (Ε’a):
4.

Έστω η χημική αντίδραση:  2Α(g) + Β(g) → Γ(g) + 3Δ(g)
Ποια από τις επόμενες εκφράσεις είναι λανθασμένη;
5.

Για τη χημική αντίδραση:  Α(g) + 2Β(g) → 2Γ(g) 
η ταχύτητα κατανάλωσης του αερίου Α μια χρονική στιγμή υ = 0,10 mol∙L–1∙s–1.
Η ταχύτητα κατανάλωσης του Β την ίδια χρονική στιγμή είναι:
6.

Ποια από τις επόμενες σχέσεις που αναφέρονται στη χημική αντίδραση: 
Ν2(g) + 3Η2(g) → 2ΝΗ3(g)   είναι σωστή; 
7.

Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις που αναφέρονται στη χημική αντίδραση: 
Zn(s) + 2ΗCl(aq) →ZnCl2(aq) + Η2(g)   είναι σωστή;
8.

Οι μονάδες μέτρησης της ταχύτητας μιας χημικής αντίδρασης μπορεί να είναι:
9.

Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης   Α(g) + Β(g) → 2Γ(g)   η συγκέντρωση του Γ:  
10.

Ποια από τις επόμενες σχέσεις που αναφέρονται στην αντίδραση:   
(g) + 3Β(g)→ Γ(g) + 3Δ(g)   είναι λανθασμένη;
Loading...