Γονιδιωματική – cDNA – PCR

1.

Μετά από PCR οι αλυσίδες του DNA μπορεί να είναι κλώνοι;
2.

περισσότερους κλώνους αναμένουμε σε
3.

Αν θέλουμε να κλωνοποιήσουμε τις αλληλουχίες λήξης της μεταγραφής θα φτιάξουμε
4.

Η E.corI αναγνωρίζει 
5.

Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες
6.

Αν δύο βιβλιοθήκες είναι διαφορετικές τότε είμαστε σίγουροι ότι
7.

Υπάρχει μία αλληλουχία στο χρωμόσωμα 15 που ρυθμίζει την έκφραση ενός γονιδίου που βρίσκεται στο ίδιο χρωμόσωμα. Για να τη μελετήσετε θα κάνετε
8.

Όταν ένας ιός εισέρχεται σε βακτήριο τότε 
9.

είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε δεσμάση για να φτιάξουμε 
10.

Η υβριδοποίηση μεταξύ των κομματιών DNA του δότη και των φορέων κλωνοποίησης γίνεται χωρίς τη χρήση ενζύμων για
Loading...